นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อลุยปฏิรูปการศึกษา

ข่าวการศึกษา-ประถม

นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อลุยปฏิรูปการศึกษาถึงตัวเด็กโดยตรง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ แถลงเปิดโครงการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กยุค Metaverse” ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ภายใต้การกำกับดูแลของตนเองได้วางรากฐานการศึกษาไทยเพื่อไปสู่ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัลด้วย Coding และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ STI (Science/ Technology/Innovation) ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปไปถึงตัวเด็กโดยตรง

ข่าวการศึกษาไทย-ล่าสุด

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กยุค Metaverse” ในการขับเคลื่อนนโยบาย Coding เพื่อขยายผล และกระจายการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเด็กทุกช่วงวัยและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ตนเชื่อมั่นว่าเด็กไทยมีความรู้ ความสามารถไม่แพ้เด็กชาติใดในโลก ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นโมเดลการทำงานร่วมกัน โดยในอนาคตอาจจะขยายไปในช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่ง ศธ.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักเรียนให้มีมาตรฐานสากล

“ดิฉันได้วางรากฐานการศึกษาไทยด้วย Coding และ STI ถือเป็นหัวใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล เชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก Coding และ STI จะเป็นรากฐานสำคัญในการเชื่อมต่อกับทุกองค์ความรู้ ดังนั้น ต้องฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ให้กับเด็กตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งถือเป็นรากแก้วของต้นไม้ใหญ่ ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเรียนรู้ในวัยนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่ก็สามารถพัฒนากระบวนการคิดด้วย Coding ได้ ซึ่งเราเรียกว่า Unplugged Coding ซึ่งการเรียน Coding นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเด็กแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและประเทศชาติด้วย” รมช.ศธ.กล่าว.